www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | ARCHIV

Kultura a cestovní ruch

 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » 2. výzva 2020
Poslední úprava 03. 10. 2019

2. výzva 2020

 

Výzva je definována ve stručnosti v tzv. "textu výzvy", dále ji upřesňují pravidla, přičemž nezapomínejte na platnost obecných zásad a soulad se Strategickým plánem a rozvojem města Písek. V tomto odkazu naleznete formulář žádosti včetně příloh, který si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odešlete dle pokynů v pravidlech, dále formulář vyúčtování a závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.

Žádosti budou přijímány od 06.11.2019. Konečný termín pro přijímání žádostí je 06.12.2019 do 12:00 hodin.

Jednání hodnotící komise je naplánováno na 15.01.2020 a výsledné rozdělení finančních prostředků bude projednáno na únorové radě města v návaznosti na časový harmonogram zasedání, který v čase vyhlášení výzvy není znám. Po projednání žádostí v radě města bude zveřejněn jejich výsledný přehled a výše schválených dotací.

Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA

Rada města Písek se na svém zasedání dne 27.05.2019 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tato Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA.

Formulář Žádost o dotaci včetně příloh - 2. výzva 2020

Formulář doporučujeme žadatelům stáhnout si do svého počítače, elektronicky vyplnit a doručit dle daných pravidel do 06.12.2019 do 12.00 hodin.

Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Níže naleznete vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, která je dle povahy žádosti případně dále upravena např. dalšími povinnostmi příjemce.

Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace z programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu a Závěrečná zpráva a Dotazník pro příjemce dotační podpory města Písek

Formulář pro vyúčtování si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu MÚ v termínu stanoveném pro příjem vyúčtování dotací. Nově, od 01.01.2018 zašle příjemce 1x ročně s vyúčtování hromadně za všechny městem Písek podpořené akce Dotazník pro příjemce dotace, který je statistickým podkladem města Písek a Městský úřad Písek/město Písek (dále jen "správce") činí, v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz.

 
          Nahoru

---------------------------------------------------

 

Text výzvy

Text 2. výzvy 2020 [PDF, 239 kB]

 

Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA

Pravidla 2. výzvy 2020 [PDF, 1,2 MB]

 

Formulář Žádost o dotaci včetně příloh

Formulář doporučujeme stáhnout si do svého počítače, elektronicky vyplnit a doručit dle daných pravidel.

 

Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace,

která je dle povahy žádosti případně dále upravena např. dalšími povinnostmi příjemce.

 

Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace z programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu a Závěrečná zpráva

Formulář i Dotazník si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu MÚ v termínu stanoveném pro příjem vyúčtování dotací.

 

 
Vytisknout článek    Nahoru


© 2019 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ