Související dokumenty

Zásady pro poskytování dotací na kulturu a cestovní ruch města Písek 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu Zastupitelstvo města Písek (dále jen zastupitelstvo města) se na svém zasedání dne 01.12.2016 usneslo vydat v souladu s § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tyto Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (dále jen zásady).

Pravidla publicity města Písek v rámci dotačních programů a záštity starosty

Důvodem vzniku Pravidel publicity je zajistit správnou informovanost o podpořených a úspěšně realizovaných akcí/aktivit a informovat veřejnost o podpoře města Písku.

Tato Pravidla publicity byla schválena usnesením rady města č. 82/16 dne 4. 2. 2016 a jsou účinná od 5. 2. 2016. Současně se ruší Pravidla publicity města Písek v rámci grantových programů a Záštity starosty ze dne 14. 7. 2011.

Informace pro pořadatele akcí na veřejném prostranství ve městě Písek

Informace pro pořadatele akcí na veřejném prostranství ve městě Písek, které popisují postup při pořádání akcí na veřejném prostranství.

nahoru